AAU logo

School of Architecture Design and Planning

6.0 Ressourcer

Resourcer

Studienævnenes dispositioner er tilrettelagt med udgangspunkt i Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultets normer samt ressourcetildeling.

Modulsystem

Et semester består af 30 ECTS tilrettelagt undervisning svarende til en gennemsnitlig arbejdsbelastning på 900 timer (inkl. selvstændig forberedelse) fordelt på kurser og projektarbejde; typisk bestående af ét 15 ECTS projektmodul samt tre kursusmoduler à hver 5 ECTS.

Undervisningsnormer m.v. 

ECTS og de studerendes forventede timeforbrug

Undervisningsomfang ”udmåles” i ECTS og timer, og relationen mellem ECTS og timer er forskellig alt afhængig af, om der er tale om studerende eller undervisere.

ECTS og de studerendes forventede timeforbrug

Konkret svarer 1 ECTS til i alt 30 timers arbejdstid for de studerende. Når de studerende fx følger et kursusmodul på 5 ECTS, betyder det, at den studerende forventes at anvende 150 timers arbejde i forbindelse med kursusmodulet inkl. forberedelseslæsning og andre selvstudier, konfrontationsundervisning og øvelser e.l. samt eksamensforberedelse og -afholdelse. Tilsvarende forventes de studerende i forbindelse med et projektmodul på 15 ECTS at anvende 450 timer på projektstudier inkl. eksamensforberedelse og -afholdelse.

I studieordningerne er de anførte kursus- og projektmodulers mål (viden, færdigheder og kompetencer) fastlagt i nøje overensstemmelse med den tid, der er til rådighed for de studerende til at nå disse mål. 

ECTS og undervisernes forventede timeforbrug samt gruppestørrelser

Undervisernes forventede timeforbrug på en konkret undervisningsopgave afhænger af antallet af studerende, der følger det pågældende kursusmodul samt projektgruppernes størrelse.

Kursusmoduler:

Ved undervisning på kursusmoduler (5 ECTS) er grundtaksten 140 timer + 1,5 time pr. studerende[1]. Der er fastsat en gentagelsestakst på 50 % (svarende til 70 timer) ved afholdelse af samme kursusmodul for flere hold på samme semester. Taksten på 70 timer ekstra benyttes også, når egentlig gentagelse erstattes af videotransmission.

Vejledning i projektmoduler:

Vejledning udløser 0,97 time pr. studerende pr. ECTS, dog max. 100 timer pr. gruppe. Gruppestørrelsen er fastlagt på hvert semester af studienævnet.

For yderligere informationer om normer, se normoversigten herunder:

(Fuld) Takst for kursusmodul på 5 ECTS

140 timer + 1,5 timer  pr. stud.[2]

Gentagelsestakst for kursusmodul på 5 ECTS ved holddeling o.l.

70 timer pr. ekstra hold [3]

Tillæg for undervisning på tværs af campi 70 timer pr. ekstra campus

Kursuseksamen til eksaminator og medbedømmer (ved mundtlige eksamener)[4] pr. stud.

 

0,33 time

Projektvejledning pr. studerende pr. ECTS

0,97 time

Max. pr. gruppe

100 timer

Projekteksamen  pr. studerende (til bedømmer, der ikke er eksaminator)[5]

2 timer

Min. pr. gruppe

8 timer

Semesterkoordinatorer på 1. år af bacheloruddannelsen

60 timer

Semesterkoordinatorer 3.-9. semester

40 timer

Semesterkoordinatorer 10. semester

25 timer

Sidst opdateret juni 2016

Timer til eventuelle konsulenter, hjælpelærere samt eksterne gæsteforelæsere skal afholdes indenfor disse normer.

Ovennævnte ressourcer, som skolerne fremsender til institutterne, skal opfattes som ressourcerammer. Dette indebærer fx, at strukturen af de enkelte kursusmoduler (antallet af forelæsninger, opgaveløsning, workshops o.l.) fastlægges af den kursusmodulansvarlige efter nærmere direktiver fra/i forhandling med den relevante institutleder. Det indebærer også, at, såfremt der fx anmodes om ekstra ressourcer til semesterkoordinering på et bestemt semester, da skal anmodningen rettes til den relevante institutleder (og ikke studieleder), da det er op til institutlederen evt. at omfordele inden for den tildelte ressourceramme.

[1] Studenterantallet, som lægges til grund for den endelige afregning mellem skole og institut, er det faktiske antal studerende på semestret pr. 1. marts (forårssemestre) hhv. 1. oktober (efterårssemestre). De rekvisitioner, der udsendes fra skolen til institutterne forud for de enkelte semestre, bygger således på et skøn for så vidt angår studenterantallet, og skal derfor opfattes som foreløbige rekvisitioner. De endelige rekvisitioner kendes først pr. 1. marts hhv. 1. oktober. I forbindelse med planlægningen af de enkelte semestre, der foregår inden disse skæringsdatoer, og inden de endelige rekvisitioner kendes, vil det være hensigtsmæssigt at operere med en ”buffer”, så der ikke planlægges mere undervisning, end der er dækning for i de endelige rekvisitioner.   

[2] Studenterantallet, som lægges til grund for den endelige afregning mellem skole og institut, er det faktiske antal studerende på semestret pr. 1. marts (forårssemestre) hhv. 1. oktober (efterårssemestre). De rekvisitioner, der udsendes fra skolen til institutterne forud for de enkelte semestre, bygger således på et skøn for så vidt angår studenterantallet, og skal derfor opfattes som foreløbige rekvisitioner. De endelige rekvisitioner kendes først pr. 1. marts hhv. 1. oktober. I forbindelse med planlægningen af de enkelte semestre, der foregår inden disse skæringsdatoer og inden de endelige rekvisitioner kendes, vil det være hensigtsmæssigt at operere med en ”buffer”, så der ikke planlægges mere undervisning, end der er dækning for i de endelige rekvisitioner.

[3] Generelt gælder en vejledende grænse på 50 studerende, før der kan udløses ressourcer til holddeling; med mindre det helt undtagelsesvist må anses for nødvendigt ud fra særlige pædagogiske eller lokalemæssige overvejelser. Delvis holddeling udløser ekstra ressourcer proportionalt med den andel af undervisningen, der dubleres. Man kunne fx forestille sig, at et kursusmodul, der holddeles/dubleres 1/3 af tiden udløser ekstra 25 timer; mens et kursusmodul, der holddeles/dubleres 2/3 af tiden udløser ekstra 50 timer – altså den tilsvarende andel af de 75 timer, der udløses ekstra ved fuld holddeling.

[4] Kursuseksamener, hvor afholdes skriftlig prøve, gives der kun timer til én bedømmer

[5] Der tildeles ikke særlige ressourcer til eksaminators tidsforbrug i f. m. forberedelse og afholdelse af projekteksamen; omkostninger hertil forudsættes taget af de tildelte projektvejledningsressourcer (0,97 time pr. stud. pr. ECTS, jf. takstkataloget).

Normer

Normer for evaluering og re-evaluering

Projekteksamen

Eksaminator (vejleder) tilknyttet de enkelte semestre får ikke særskilte timer for at føre projektgruppen til eksamen, hvorfor eksaminator skal huske at kalkulere med et fradrag af den samlede timepulje for projektmodulet til vejledning, så der er tid til eksamensafholdelse.

Intern censor/medbedømmer får 2 timer pr. studerende og minimum 8 timer pr. gruppe til projekteksamen. Disse timer tages ikke fra den samlede timepulje for modulet, men gives særskilt fra skolen pr. efterbevilling udenom den samlede timepulje.

NB! Der gives kun timer til eksamen i projektmoduler, hvis der rent faktisk afholdes eksamen. Fx gives der ikke timer til afholdelse af eksamen i P0-projektet på 1. studieår.

Kursuseksamen:

Både eksaminator og den interne censor/medbedømmer får 20 min. pr. stud. til eksamen i forbindelse med kursusmoduler. Timer til eksamen i kursusmodulet tages ikke fra den samlede timepulje for modulet, men gives særskilt fra skolen pr. efterbevilling udenom den samlede timepulje.

NB! Der gives kun timer til eksamen i kursusmoduler, hvis der rent faktisk afholdes eksamen. Fx gives der ikke timer til afholdelse af eksamen i kurser med ”løbende evaluering”.